Hlavný príspevok do rodinnej pastorácie ponúka farnosť, ktorá je rodinou rodín, kde sa harmonizujú príspevky malých spoločenstiev, hnutí a cirkevných združení. Spolu s pastoráciou orientovanou špecificky na rodiny javí sa potreba adekvátnejšej formácie pre kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky, pre katechétov a ďalších, ktorí sú činní v pastorácii.

Pápež František