Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach (ACR) zriadil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober ako cirkevnú verejnú právnickú osobu, s platnosťou od 19. marca 2018. Je ustanovené na podporu pastoračnej starostlivosti o manželstvo a rodinu na území Košickej arcidiecézy.

ACR sa riadi kánonickými normami, dokumentami Apoštolského stolca o manželstve a rodine, dekrétom Kresťanská rodina Košickej diecéznej synody (2006), vlastným štatútom a usmerneniami diecézneho biskupa, ktorému v ich príprave pomáha Komisia pre pastoráciu rodín.

Cieľová skupina:

 • mladí ľudia pripravujúci sa na manželstvo
 • kresťanské rodiny
 • manželia v prvých rokoch manželstva
 • rodiny v krízových a osobitných situáciách
 • kňazi a laici

Ciele:

 • napomáhanie a podpora farskej pastoračnej starostlivosti o rodiny (ponuky a tipy pre prácu s rodinou vo farnosti);
 • organizácia aktivít na celodiecéznej úrovni (osvetové, kultúrne, vzdelávacie, duchovné – napr. kurzy prípravy na manželstvo, Ples rodín, Deň rodiny);
 • spolupráca s ďalšími inštitúciami pri formácii pracovníkov pre pastoráciu rodín (program Škola rodiny, Master v teológii manželstva a rodiny);
 • poskytovanie poradenstva zameraného na pomoc manželom a rodinám a pomoc pri zabezpečení sociálnej, právnej, psychologickej a poradenskej služby;
 • oboznamovanie verejnosti s poznatkami o manželskej a rodinnej tematike formou prednášok, kurzov, publikácií a webstránky;
 • spolupráca s ďalšími miestnymi subjektmi v prorodinných aktivitách;