Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta,
ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst,
nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.
Iz 55, 10 – 11

Vaše 2% z dane nám pomôžu:

 • organizovať kurzy prípravy na manželstvo pre snúbencov, aby bolo viac dobrých manželstiev

 • podporiť poradenské služby psychológa pre manželov a jednotlivcov, aby manželia zvládli preklenúť ťažké obdobia v manželstve s odbornou pomocou

 • vzdelávať manželov pre službu rodinám vo farnostiach + organizovať aktivity zamerané na podporu pastorácie rodín v našej Košickej arcidiecéze,  aby čo najviac rodín dokázalo žiť svoje povolanie k láske naplno (alebo aspoň plnšie)

 • pripraviť informačný spravodaj pre kňazov v našej arcidiecéze o pastorácii rodín, aby mali inšpirácie pre pastoračnú službu rodinám

Údaje Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach:
Názov: Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach
Adresa: Hlavná 79/89, 040 01 Košice – Staré mesto
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 51697726

Ako darovať 2%?

SOM ZAMESTNANEC, CHCEM DAROVAŤ 2%

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15.2.2023.
 2. Vypíšte v prospech Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach (ACR) tlačivo VYHLÁSENIE (je súčasťou daňového priznania)
 3. Doručte obe tlačivá, resp. daňové priznanie na daňový úrad do 02.05.2023

Tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU DANE

Podrobnejšie:

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2022. Ako zdaňovacie obdobie je treba uviesť rok 2022.
 2. Z potvrdenia si vypočítajte 2% z dane (celková výška dane/100*2) a vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu dane. Napíšte výšku vašich 2% z dane do tlačiva.
 3. Obe tieto tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane 2022+ Vyhlásenie o poukázaní podielu dane) doručte do 02.05.2023 na akýkoľvek daňový úrad – osobne alebo poštou.

SOM ZAMESTNANEC A DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVAM SÁM

 1. Uveďte údaje Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach (ACR) vo svojom riadne vyplnenom daňovom priznaní.
 2. Doručte daňové priznanie na daňový úrad do 31.3.2023 (príp. v predĺženej lehote).
 3. V daňovom priznaní pre FO sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3€.

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Zistite si, či môžete poukázať 1 alebo 2%. (Zvyčajne firmy poukazujú 1% z dane. Firmy, ktoré darovali v zdaňovacom období 2022 neziskovým organizáciám finančné dary v hodnote minimálne 0,5% sumy svojej dane, môžu poukázať až 2%)
 2. Vpíšte údaje ACR do daňového priznania:
  • IČO: 51697726
  • Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
  • Názov: Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach
  • Sídlo: Hlavná 79/89
  • PSČ: 040 01
  • Obec: Košice – Staré mesto
 3. Doručte daňové priznanie na príslušný daňový úrad do 31.3.2023

SOM DOBROVOĽNÍK, PRETO RÁD DARUJEM 3%

 • Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste minulý rok vykonávali dobrovoľnícku prácu.
 • Uistite sa, že v potvrdení je uvedený popis vašej činnosti a uvedených minimálne 40 hodín práce.
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.