Manželom, snúbencom, partnerom ale aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a cítia potrebu konzultovať svoje problémy, Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ponúka možnosť rozhovoru s odborníkom. Túto „službu ucha“ zabezpečuje v spolupráci s psychologičkami, ktoré môžete kontaktovať buď priamo alebo prostredníctvom centra. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach nevydáva potvrdenia o účasti na konzultáciách.  

Mgr. Dominika Angelovičová

Psychologické a pedagogické vzdelanie získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne je manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Ukončila psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venuje sa práci s párom, oblasti lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Už viac ako štyri roky spolupracuje s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach, kde poskytuje „službu ucha“ najmä manželom v kríze, ale aj partnerom a jednotlivcom. Túto službu poskytuje aj v rámci Národného týždňa manželstva.

Kontakt: angelovicova.domi@gmail.com

 

Mgr. Alica Kopernická

Vyštudovala psychológiu na Prešovskej Univerzite v Prešove. Počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka na Linke detskej dôvery. Pracuje v liečebno-výchovnom sanatóriu, kde sa venuje deťom s emocionálnymi a behaviorálnymi ťažkosťami a ich rodinám. Praxovala na psychiatrických oddeleniach vo viacerých klinikách. Priebežne ďalším vzdelávaním rozvíja svoje odborné zručnosti a osobnostné vlastnosti: Absolvovala výcvik relaxačnej psychoterapie, vzdelávala sa v integratívnej práci s motiváciou a zmenou s rodinami a pármi. Ukončila komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe. Ponúka konzultácie pre jednotlivcov, páry aj rodiny – pre každého, kto túži po zmene a spokojnejšom živote, potrebuje prekonať ťažké obdobie, získať iný uhol pohľadu na svoje ťažkosti a efektívne ich riešiť.

Kontakt: alica.kopernicka@gmail.com, 0948 722 258